"ВИП ЦЕНТЪР – Р" ООД

гр. Сливен

 

Доверете се на дългогодишният ни опит и познания в областта.

Приоритети на фирмата са качество на работа, професионализъм, лоялност!

 

Нашите клиенти са наши партньори!

Центърът за професионално обучение

предлага целогодишно обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация на лица над 16-годишна възраст.

Дейността на центъра е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация,

както на заети, така и на безработни лица с цел подобряване пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и тяхното индивидуално развитие. Центърът е създаден с решение №8 на УС от 19.09.2007г. с лиценз №200712459 от 19.09.2007 г. издаден от Националната агенция по професионално образование и обучение.

 

Професионалното обучение предлага на:

Заетите лица:

 • по-добри възможности за запазване на съществуващото работно място
 • по-добри възможности за кариера на работното място
 • професионална мобилност за реализация по друга професия

 

Безработните лица:

 • нови възможности за реализацията им на пазара на труда
 • придобиване на квалификация за реализация на пазара на труда
 • придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес
 • формиране на мотивационна система за успешна професионална и личностна реализация
 • преодоляване на социалната им изолация

 

Успешното завършване на квалификационен курс се удостоверява със:

 • Свидетелство за професионална квалификация
  (по образец на МОН) за I и II степен на професионална квалификация.
 • Удостоверение за професионално обучение
  (по образец на МОН) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.
 • Свидетелство за правоспособност
  (по образец на МОН) за придобиване на правоспособност за работа.

 

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.

 

Списък на професиите за професионално образование и обучение

Професионално направление: 525 Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати

 

Професия: 525020 Монтьор на транспортна техника

1. Специалност: 5250201 Автотранспортна техника

2. Специалност: 5250202 Пътно-строителна техника

 

Професия: 525060 Монтьор на Подемно – транспортна техника

3. Специалност: 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

4. Специалност: 5250602 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване

 

Професия: 525120 Автобояджия

5. Специалност: 5251201 Автобояджия

 

Професия: 525170 Автотенекеджия

6. Специалност: 5251701 Автотенекеджия

 

Професионално направление: 521 Металообработване и Машиностроене

 

Професия: 521040 Машинен монтьор

7. Специалност: 5210401 Машини и съоръжения за обработка на метали

 

Професия: 52100 Стругар

8. Специалност: 5210011 Стругар

Обучението се осъществява по учебни програми отговарящи на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация, за разширяване и актуализиране на придобита професионална квалификация и в съответствие със съвременните тенденции в областта на транспорта и машиностроенето.

Отличната материално-техническа база и висококвалифицираният преподавателски състав осигуряват качество в обучението в съответствие със законодателството на Република България, международните стандарти и стопанските потребности.

 

 

Центърът организира ежемесечни курсове по професиите:

 

1. Машинист на пътно-строителни машини

 

Машинист на пътно-строителни машини

 

2. Машинист на автокран

 

Машинист на автокран

 

3. Водач на електрокари и мотокари

 

Водач на електрокари и мотокари